top of page

Projekti

USPOSTAVITI NEFORMALNE MREŽE KAKO BI SE OSIGURAO PRISTUP ŽRTVAMA RODNO ZASNOVANOG NASILJA U OPŠTINAMA NA SJEVERU CRNE GORE 

Nevladina organizacija “IKRE”Rožaje, uz podršku UNDP Gender Programme Montenegro i UN Women i finansijsku pomoć Evropske unije, je dana 01.12.2021.godne, započela realizaciju projekta: “Uspostavljanje neformalne mreže kako bi se osigurao pristup žrtvama rodno zasnovanog nasilja u opštinama na sjeveru Crne Gore”. Cilj projekta je pružanje podrške ženama koje žive sa invaliditetom kroz jačanje njihovih kapaciteta za umrežavanje I uspostavljanje njihove neformalne mreže i/ili organizacije civilnog društva, kako bi se stvorila sistemska podrška ženama sa invaliditetom koje su žrtve rodnog nasilja u sjevernim opštinama Crne Gore.

 

women meeting about women rights

U organizaciji NVO " IKRE" Rožaje a u okviru projekta "Uspostavljanje neformalne mreže kako bi se osigurao pristup žrtvama rodno zasnovanog nasilja u opštinama na sjeveru Crne Gore" koji se realizuje uz podršku UNDP u Crnoj Gori, juče je održana obuka predstavnica nevladinih organizacija iz sjevernih opština Crne Gore.

Na samom početku obuke, direktorica Velida Hodžić je uputila poruku o neophodnosti povezivanja u nevladinom sektoru naglašavajući da žena i djevojčica koja trpi nasilje ne smije biti sama i da svaka od njih zaslužuje zajednički napor u smislu uticaja na zajednicu i institucije.

Direktorica je još naglasila da oni koji djeluju u nevladinom sektoru moraju biti spremni da budu i volonteri kao što često i biva obzirom da finansijska podrška države Crne Gore izostaje, dodajući da je sjever u tom pogledu posebno diskriminisan.

U daljem trajanju obuke razmatrani su modeli zajedničke saradnje i umrežavanja nevladinih organizacija koja je, prema stavu svake predstavnice, neophodna i realna potreba kako bi se nasilje nad ženama i djevojčicama kao jedna devijantna pojava suzbilo i spriječilo.

Kao posebno zadovoljstvo ističemo prisustvo na obuci predstavnice Centra za romsku inicijativu koja je izbliza govorila o svim oblicima diskrimanicije prema pripadnicima RAE populacije, nasilju nad djevojčicama i ženama koje se ne procesuira, ugovorenim brakovima i nebrigom sistema da se ova populacija izjednači u procesu postupanja nadlježnih institucija.

Predstavnica "UPOSI" Bijelo Polje je kazala da su žene i djevojčice sa invaliditetom posebno diskriminisane i limitirane po osnovu invaliditeta sa kojim kako ona kaže "ipak mogu uraditi sve ono što bi uradile i da taj invaliditet ne posjeduju."

Prisutne članice nevladinog sektora iznijele su i ponudile kapacitete koje posjeduje u okviru svoje organizacije čime bi se postiglo jedno kompleksno i efikasno djelovanje kroz zajedničke kampanje i projekte.

Tokom obuke su razmijenjena iskustva i metode rada nevladinih organizacija čije su predstavnice potvrdile potrebu jače podrške lokalnih samouprava i one sa državnog nivoa.

 

educator and director of NGO

OBRAZOVANJE I EKONOMSKO OSNAŽIVANJE RANJIVIH GRUPA ŽENA I DJEVOJČICA U CRNOJ GORI - EKOS

 

NVO "Ikre" Rožaje i Udruženje Impuls iz Nikšića sa partnerskom organizacijom iz Slovenije Zavod Krog otpočeli su realizaciju projekta „𝐎𝐛𝐫𝐚𝐳𝐨𝐯𝐚𝐧𝐣𝐞 𝐢 𝐞𝐤𝐨𝐧𝐨𝐦𝐬𝐤𝐨 𝐨𝐬𝐧𝐚𝐳̌𝐢𝐯𝐚𝐧𝐣𝐞 𝐫𝐚𝐧𝐣𝐢𝐯𝐢𝐡 𝐠𝐫𝐮𝐩𝐚 𝐳̌𝐞𝐧𝐚 𝐢 𝐝𝐣𝐞𝐯𝐨𝐣𝐜̌𝐢𝐜𝐚 𝐮 𝐂𝐫𝐧𝐨𝐣 𝐆𝐨𝐫𝐢 – 𝐄𝐊𝐎𝐒. Ovaj projekt sprovodi se na sjeveru CG, a kroz rad na podizanju svijesti i kroz obuke različitih ciljnih grupa doprinijeće osnaživanju žena / djevojčica. Kroz projekat će se raditi na unapređenju znanja za sprečavanje nasilja i pružanju aktivne podrške za postizanje ekonomske nezavisnosti. 

Untitled.png

Uspostavit će se rad mreže od 10 NVO-a na sjeveru CG-a kako bi se spriječilo nasilje i osnažile žene / djevojčice u oblasti rodne ravnopravnosti (EKOS-ove mreže).

Takođe, na projektu će se raditi na uspostavljanju saradnje sa javnim institucijama kako bi se obavezale na značajnije uključivanje ove tematike u lokalne strateške planove. Osnovaće se online akademija koja će se baviti pitanjima ravnopravnosti polova, sprečavanjem nasilja i promovisanjem ekonomske nezavisnosti žena. 16 članova iz EKOS mreže biće osposobljeno za pružanje usluga savjetovanja i pomoći ranjivim grupama. Kroz interaktivne radionice obučeni članovi će savjetovati ranjive grupe o rodnoj ravnopravnosti. Obučiće se 20 žena / djevojčica sa sela za proizvodnju ljekovitih i aromatičnih biljaka kako bi se osigurala njihova ekonomska nezavisnost, i izradiće se biznis plan kao i promotivne kampanje.

Osim svega navedenog sprovešće se i kampanja koja će za cilj imati skretanje pažnje na značaj podizanja svijesti o rodnoj ravnopravnosti i sprečavanja nasilja u 5 gradova na sjeveru Crne Gore.

Projekat finansira Ministarstvo za vanjske i evropske poslove Republike Slovenije u sklopu međunarodne razvojne saradnje.

Mišljenje i sadržaj projekta ne predstavljaju službenu poziciju Vlade Republike Slovenije.

POKRETANJE INICIJATIVE ZA USVAJANJE POLITIKA ZA FINANSIJSKU ODRŽIVOST SERVISA ZA REHABILITACIJU I REINTEGRACIJU ŽENA ŽRTAVA RODNO ZASNOVANOG NASILJA U OPŠTINI ROŽAJE

Primarni cilj projekta „Pokretanje inicijative za usvajanje politika za finansijsku održivost servisa za rehabilitaciju i reintegraciju žena žrtava rodno zasnovanog nasilja u opštini Rožaje“ koji NVO "IKRE" Rožaje realizuje uz podršku Centra za ženska prava a koji je finansiran od strane Austrijske razvojne agencije jeste obezbijeđivanje budžetskih sredstava lokalne samouprave koja bi bila usmjerena na održivost servisa za rehabilitaciju i reintegraciju žena i djevojčica žrtava nasilja. U tom kontekstu, održan je sastanak sa Sumerom Nokić, savjetnicom za rodnu ravnopravnost.

Na sastanku su usaglašeni stavovi po pitanju pokretanja inicijative za usvajanje politika za finansijsku održivost servisa za rehabilitaciju i reintegraciju žena i djevojčica žrtava rodno zasnovanog nasilja.

Tokom sastanka jako je potvrđena potreba o održivosti savjetovališta kao trenutno jedinog dostupnog servisa u Rožajama i na sjeveru Crne Gore za koje NVO „IKRE“ već godinama posjeduje licencu. Ovom prilikom definisani su dalji koraci koje je potrebno preduzeti u pravcu jačanja tog servisa u kojem bi žene i djevojčice žrtve nasilja u kontinuitetu dobijale potrebnu psihološku, pravnu i socijalnu podršku na koji način bi se osigurala kvalitetna rehabilitacija i reintegracija žena i djevojčica žrtava nasilja.

U zajedničkom izlaganju utvrđena je takođe potreba multisektorske saradnje i hitnost izrade lokalnog akcionog plana koji bi bio osnova daljeg zalaganja a koji bi, između ostalog, akcentovao ideju formiranja skloništa ili kriznog centra za žene i djevojčice žrtve nasilja.

Uprkos saznanju da je Rožaje u nezavidnom položaju u pogledu finansijskih sredstava i činjenice da postoje mnoge sistemske barijere, tim NVO „IKRE“ Rožaje je odlučan da problem nasilja nad ženama i djevojčicama iznese na onaj nivo koji bi doprinio prevenciji, zaštiti i suzbijanju nasilja, održivosti postojećih kapaciteta i formiranju drugih koji bi vodili kvalitetnijoj rehabilitaciji i reintegraciji žrtava nasilja, kako na lokalnom tako i na državnom nivou.

 

partner meeting

PRAĆENJE RADA JAVNIH INSTITUCIJA U OPŠTINI ROŽAJE U OBLASTI PRUŽANJA SERVISA PODRŠKE PREŽIVJELIM RODNO ZASNOVANOG NASILJA

NVO IKRE Rožaje je imala zadovoljstvo da uz podršku Centar za ženska prava / Women's Rights Center realizuje projekat "Praćenje rada javnih institucija u opštini Rožaje u oblasti pružanja servisa podrške i pomoći preživjelim rodno zasnovanog nasilja", koji je trajao od 01.09.2021. do 31.10.2021. godine.

Glavni proizvod projekta je publikacija koja je rezultat istraživanja sistema rehabilitacije i integracije žrtava rodno zasnovanog nasilja u Rožajama.

Projekat je realizovan uz finansijsku podršku Austrijske razvojne agencije - Austrian Development Agency.

 

stop violence against women

PRAVILNA RODNA RAVNOPRAVNOST I PRAVA ŽENA U KONTEKSTU MIRA I SIGURNOSTI I REZOLUCIJE 1325 U CRNOJ GORI

resolution 1325

BORBA PROTIV NASILJA U PORODICI U TOKU TRAJANJA PANDEMIJE COVID-19

Nevladina organizacija "IKRE" Rožaje, u saradnji sa partnerskim organizacijama Sigurna ženska kuća, Crnogorski ženski lobi, SOS Nikšić, Centar za Romske Inicijative, SOS Ulcinj - Ulqinj, NVO "Ksena" Herceg Novi, realizuje projekat "Borba protiv nasilja u porodici u toku trajanja pandemije COVID 19".

Projekat se realizuje uz finansijsku pomoć Evropske unije, kroz projekat "Zaustavljanje nasilja nad ženama na Zapadnom Balkanu i u Turskoj: “Primjena zakona, mijenjanje stavova", koje sprovode Kancelarija Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Crnoj Gori i Agencija Ujedinjenih nacija za osnaživanje žena i rodnu ravnopravnost (UN WOMEN).

Nevladina organizacija "IKRE" Rožaje, je dana 15.02.2021. organizovala tribinu sa građankama Rožaja.

Tema tribine: ZAŠTO ŽENE OSTAJU SA NASILNIKOM ?

Mjesto održavanja tribine: Kancelarija NVO“IKRE“Rožaje

 

covid19 women meeting

PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA ZA SAMOSTALNI RAD
2019. - 2020.

OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD KOD POSLODAVCA
2020. - 2020.

PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA ZA SAMOSTALNI RAD
2020. - 2021.

PROGRAM ZA OSPOSOBLJAVANJE ZA SAMOSTALNI RAD I RAD KOD POSLODAVCA
2021. - 2022.

STOP NASILJU NAD ŽENAMA U OPŠTINI ROŽAJE

Dana, 25. novembra širom svijeta obilježava se Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama.

NVO "IKRE" Rožaje, povodom ovog datuma, jako podsjeća na obavezu sistema da izgradi jaču strategiju u cilju poštovanja i zaštite prava žena i djevojčica na šta se država Crna Gora obavezala ratifikacijom Istanbulske konvencije. Polazeći od toga, žena mora biti svjesna da stoji na jakoj zakonskoj platformi sa koje glasno može zahtijevati zaštitu svojih prava i svoje ličnosti. Da sistem ne štiti i ne reaguje dovoljno ažurno, svjedoče i femicidi koju su se desili.

Osim toga, stalna viktimizacija kroz pitanja "zašto si čekala", "zašto nisi prijavila ranije" i dovođenje žene žrtve nasilja u situaciju preispitivanja govori o nedovoljnoj senzibilisanosti odgovornih lica i njihovoj nedovoljnoj edukovanosti.

Tim NVO "IKRE" Rožaje apeluje da se odgovorne institucija sistema jače umrežavaju sa nevladinim sektorom u oblasti nasilja nad ženama kako bi zajedničkim naporima došlo do pomaka u suzbijanju i sprječavanju nasilja nad ženama. Osim toga, kao značajan faktor ističemo primarnu porodicu žene žrtve nasilja čija je podrška neophodna u rješavanju svakog individualnog slučaja.

A onda i cijele zajednice koja mora otvorenije pristupiti problemu nasilja i prenositi na mlađe generacije svijest o tome da nasilje nije privatna stvar već da se tiče svih nas.

 

stop violence against women in Rozaje
stop violence against women in Rozaje part two

PARTNERI

austrian development agency partner
womens rights center montenegro
employment agency of montenegro
municipality of Rozaje
bottom of page